Referat af Generalforsamlingen 25.09.2007

Generalforsamlingen blev afholdt i Hvidovre medborgerhus med deltagelse af 27 medlemmer. Åge Jakobsen blev valgt som dirigent, og Åge konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning, som ses i KABFs tidskrift NR. 4, Nov. 2007, blev godkendt. Vi er p.t. 133 medlemmer, og som det fremgår af beretningen for året, så har der været mange aktiviteter, hvorfor bestyrelsen godt kunne bruge nogle flere hænder til hjælp af diverse arrangementer.

Hans Bo Larsen synes, at vi skulle bakke op om at få bedre priser for vor honning hos grossisterne, og at dette burde tages på generalforsamlingen hos DBF.

Ammi Petersen synes, at eventuelt andre også skulle kunne deltage i fx Valbydagene. Ammi var tilfreds med, at de kommende instruktørkurser fra DBF ville blive i København.

Øreafgiften, som bliver pålagt vore etiketter, blev også diskuteret, og flere udtrykte, at beløbet burde sættes op.

Regnskabet for året 2006 til 2007 blev fremlagt af Viggo og godkendt. Årets overskud var på 9036,29 kr. Der var to budgetter for året 2007/2008. Budgettet med et kontingentnedsættelse på 10 kr. til 55 kr. blev vedtaget.

Bestyrelsen blev bedt om at undersøge, om foreningen var selvforsikrende, eller om vi var dækket af en forsikring gennem DBF.

Der var ingen indkomne forslag.

Til bestyrelsen var der to ledige pladser, da Robin Kastrup og Thøger Eskildsen ikke ønskede genvalg. I stedet blev Leif Enghoff og Jesper Eis Eriksen valgt ind. Viggo Jessen og Ulla Fogt blev genvalgt.

På forventet efterbevilling blev Leif Stark og Jesper Valentin Petersen genvalgt som revisor og revisersuppleant.

Under emnet eventuelt foreslog Hans Bo, at vores næste sommertur skulle gå til Ghana. Rasmus Offersen foreslog, at man tog fat i f.eks. kolonihaveforeninger, for derigennem at få flere medlemmer.

Til vore arrangementer i det nye år var der flere som udtrykte at de gerne ville hjælpe.

Tak til Ammi for kaffe og hjemmebagte boller.

/Svend Jacobsen