Referat af Generalforsamlingen 23.09.2008

Generalforsamlingen blev afholdt i Hvidovre medborgerhus med deltagelse af 24 medlemmer. Tapani Ranta blev valgt som dirigent, og Tapani konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning, som ses herunder, blev godkendt. Bestyrelsen har i det forløbne år haft en del aktiviteter. Henning opfordrede medlemmerne til også næste år at deltage i de kommende aktiviteter i 2008/2009.

De eventuelle årsager til den store bidød ved udvintringen blev diskuteret i forbindelse med beretningen, og flere medlemmer mente, at der kunne være en sammenhæng mellem mangel på pollenindbæring, dårlig varoabehandling og en kold periode i juli/august måned.

Regnskabet for året 2007 til 2008 blev fremlagt af Viggo og godkendt. Årets overskud var på 1880,08 kr. Budgettet for 2008/2009 blev vedtaget. Kontingentet for lokal medlemskab er uændret 55 kr. Det godkendte regnskab kan ses i KABFs tidsskrift NR. 4, Nov. 2008.

Henning Willads Petersen og Svend Jacobsen var på valg i år. De blev begge genvalgt. Jesper Eis Eriksen ønskede at udtræde af bestyrelsen uden for tur. Ulla Fogt, som er suppleant, indtræder derfor i bestyrelsen i stedet for Jesper. Villy Kristiansen blev valgt som ny suppleant.

På forventet efterbevilling blev Leif Stark og Jesper Valentin Petersen genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

Der var ingen indkomne forslag.

Under emnet eventuelt oplyste Rasmus Offersen, at han havde haft brug for DBFs ansvarsforsikring, og at alt var gået godt. Ammi Pedersen fremhævede ønsket om fortsat at kunne være medlem af foreningen uden medlemskab af DBF.

Tak til Ammi for kaffe og hjemmebagte boller.

/Svend Jacobsen

Formandens beretning


Beretning 2008

Årets gang
Årets gang har båret præg af bidød. I agurketiden, hvor journalisterne manglede nyheder, blev jeg ringet op 2 gange før klokken 7 af kendte journalister fra Københavns radio og Lorry. De var villige til at troppe op med en sendevogn for at høre, hvor bierne var blevet af. Lige i de tidlige morgentimer midt på sommeren forekom det mig lidt opreklameret at snakke om, at der ikke var noget honning, så jeg har været lidt afvisende overfor interviews. Her efterfølgende kan jeg imidlertid godt se, at der ikke har været så meget honning som tidligere år. Baggrunden var imidlertid lagt først på sæsonen, hvor mange familier kom svækkede igennem vinteren. I DBF- regi er der holdt møder, hvor man er kommet frem til, at op mod en tredjedel af bierne var døde i foråret.
Vi var nogle, der talte om, at årsagen måske lå i den foregående vinters meget milde klima og det efterfølgende våde sommervejr, vi fik. Det betød, at de dronninger, der blev parret sidste sommer, gennemgående var svagere end normalt. Resultatet så vi så i foråret, hvor der var mange døde familier, og en del af de familier, der klarede sig igennem vinteren, reelt var nogle skravl, der aldrig blev store og gav de honningudbytter, som vi tidligere har set. Der er som eksempel høstet en mindre mængde honning i skolebigården af samme antal familier som andre år. Mange har da også valgt at skifte dronninger med gul klat ud med nye med rød fra i år. Vejret hen over sommeren var ganske godt, men august endte igen som en våd omgang, hvor mange bier valgte at tømme deres forråd. Det skete inden vi nåede frem for at høste det, vi ser som det mest spændende, Københavner- honning. Den sidste høst blev derfor en skuffelse for mange.

Foreningen
I år er antallet af foreningens medlemmer uændret. Dette er flot i betragtning af, at vi har mistet 14 medlemmer. Da jeg kom ind, var der en af de gamle, der nævnte, at de var nogle, der sad på udskiftningsbænken. Med en årlig 10 % udskiftning i en forening, så er det noget, der kan mærkes på foreningens aktiviteter. Vi har behov for hjælp fra alle medlemmer til at køre foreningen, så bestyrelsen vil gerne byde hjertelig velkommen til de nye medlemmer. Jeg har kigget på vores medlemsliste og kan se, at jeg rykker opad på listen, der er sorteret efter, hvornår man er indmeldt. Jeg kan varmt anbefale nye medlemmer, at de melder sig som hjælpere til foreningens aktiviteter. Disse kan kun holdes i gang i kraft af en aktiv medlemsskare.
Ser vi på medlemstallets udvikling over de sidste 10 år, så har vi et rimeligt stabilt niveau med ubetydelige udsving. Der har været nogle år, hvor vi har fået mange nye medlemmer ind, men disse år er gerne fulgt af år med stort frafald. Det kan her overvejes, hvilken rekruttering der giver bedst bonus. Vores indtryk lige nu er, at det er det seje træk med at informere generelt om biavl "året rundt", der giver mere end reklamer lige op til kursus start. De nye medlemmer bliver i foreningen, når det er overvejet grundigt, at det er biavl, der skal være fritidsbeskæftigelsen.

Fysiske rammer
Det Biovidenskabelige Fakultet, KU-LIFE stiller velvilligt lokaler til rådighed for os, og skolebigården ligger, hvor den plejer. Ændringen med den grønne cykelsti og den nye bro over Åboulevarden har ikke betydet noget for tilgængeligheden til skolebigården. Hverken den ønskede eller uønskede. Blandt øvrige nye planer for vores naboe er det stadig uklart, hvad der skal ske med udbygningen af Skov og Landskabs nye hus, samt ikke mindst hvad der skal ske med det drivhus, der brændte i foråret.
Der er i forbindelse med Landbohøjskolens 150 års fødselsdag, der blev fejret i foråret, lavet en vision med ny bebyggelse på hele området og samling af dette ved en Rambla. Ifølge denne plan skal der ligge et hus der, hvor skolebigården ligger nu. Vi skal ikke male fanden på væggen, da planer, udarbejdet af LIFE gennem de senere år, ikke er ført ud i livet i det tempo, de er fremkommet i.

Aktiviteter og arrangementer
Torsdagsarrangementet med bisløjd på Dyssegårdsskolen er nu en fast del af foreningens program. Igen i år er der blevet lavet nye bistader. Det er en fornøjelse at kunne fortælle folk, der gerne vil i gang med biavl, at de kan starte med at lave deres eget stade. Hen over vinteren er afholdt møder med følgende indhold:
Asger Søgaard Jørgensen fortalte om Apiterapi i november. Der var en gennemgang af mange af de alternative anvendelsesmuligheder for vores biprodukter.
I december blev der ved julemødet fremstillet bolsjer. Martin Wellejus fortalte om de muligheder, der var for at bruge honningen ved bolsjefremstillingen, og viste mange eksempler på dette. De, der havde afleveret deres honning, fik en stor portion bolsjer med hjem.
I januar fortalte foreningens mangeårige medlem Gunnar Thygesen om biboliger. Det var et nyopdateret foredrag af Gunnars store viden, som han tidligere har fortalt om ved bl.a. foreningens kurser.
Først i februar hørte vi nyt fra den anden side af jorden, hvor Bodil og Sven Branner havde været til verdenskonference i biavl, Apimondia. Den blev afholdt i Melbourne, Australien, og der var meget nyt fra både konferencen og fra besøg ved biavlere i området.
Sidst i februar var der nyt fra forskningen. Annette Bruun Jensen og Svetlana Vovojdic fra afdelingen for Økologi på LIFE fortalte om deres forsøg, der bl.a. involverer bierne i skolebigården.

Kursus i biavl
Det er her, vi fanger vores nye medlemmer. Uden disse kurser fik vi ikke tag i så mange nye medlemmer. Vi skal derfor også sende en stor tak til Jesper Valentin og Viggo Jessen, for det store arbejde de lægger i kurserne. Ved en snak for nylig kom vi ind på nogle af de ting, der bliver gennemgået på kurset. Det er naturligvis kun en introduktion til, hvad man skal gøre ved sine bier for at kunne være biavler. Man bliver ikke erhversbiavler af dette kursus, men man får en rigtig god introduktion til at komme i gang. Hvis man vil drive det til noget større eller blot være mere sikker i sine dispositioner i sin bigård, så er det med at være om sig og få snakket med andre biavlere. En god begyndelse er her at fortsætte med at komme i skolebigården, samt deltage i foreningens andre aktiviteter. Deltagerantallet var i år på 23 tilmeldte, heraf deltog de 18. Af deltagerne er 8 blevet medlem af foreningen, og 7 fik en bifamilie. Der var ikke mange familier at sælge af, men der blev alligevel fremtryllet 4-rammers- familier med buckfast-dronninger fra Heino (ikke alle blev lige fredelige).

Sommerudflugt
Årets sommerudflugt gik til Sydsjælland. Først var vi på besøg ved Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. Formand Knud Graaskov viste, hvilke forhold de har til undervisning og til brug ved deres mødeaftener. Efter formiddagskaffen gik det videre til deres produktionsbigård. Vi så derpå, hvilke forhold de fik slynget foreningens honning under hos den tidligere formand, der har slyngefaciliteter og et dejligt landsted. Udflugten sluttede på Gisselfeld, hvor vi fik en fin rundvisning. Vi har også selv været mål for en sommerudflugt. En stor bus fra Sverige med ca. 40 personer med tilknytning til Nordvestra Skånes Biavlerforening, som vi besøgte sidste år, kom i begyndelsen af juli på besøg i skolebigården. Efter at de med stor forundring havde kigget til vores i deres øjne meget fredelige bier, blev de ført via Landbohøjskolens have og sommerblomstområdet, via Bjørn Nørgaards nye relief og rosenhaven til Frederiksberg have. Her viste Robin Kastrup sine bier og fortalte om sin biavl her og i Haveselskabets have. Det var en rundvisning de var meget begejstrede for, og vi var også stolte af, at kunne vise vores forhold frem.

Vokstavlen og Hjemmesiden
Ulla Fogt har redigeret Vokstavlen i det forløbne år. Hun skal have en stor tak for, at hun har lovet at fortsætte med denne tjans.
Dette gælder forhåbentlig også for Gunnar. Hjemmesiden er nu bragt op i en ny division, som vi kan være stolte af. På link siden under DBF kan ses, at KABFs hjemmeside er blandt de foreningshjemmesider, der bliver flittigst brugt. Det er af stor betydning for interesserede, at de kan se, hvad der sker i vores forening, og her er hjemmesiden så afgjort første indgangsvej.

Skolebigården
Aktiviteterne her hænger sammen med kurset. Havde vi ikke kurset, havde vi ikke den aktivitet, som vi ser her. Høsten blev ikke overvældende i år ? eller også er vi blot blevet for godt vant. Der blev i alt høstet 449 kg, hvilket i gennemsnit bliver til knap 45 kg. pr. udvintret familie. Så er der forhåbentlig ikke problemer med at komme af med honningen. Vi har nu lavet en fast ordning, så man kan købe honning i skolebigården, hvis man giver besked. Prisen afpasses det arbejde, der er med bierne og den almindelige prisdannelse på honning. Det vil sige, at vi ikke mener, at enkelte personer skal tage honningen hjem og fylde den på glas og sælge med ekstra fortjeneste. Honningsalg er en ekstra opgave ved biavl. Hvordan kommer vi lettest om ved det? For en biavler, der har et par stader, går det af sig selv med salg til bekendte. Hvis der kommer lidt flere bifamilier, så skal der overvejes nye tiltag. Vi besluttede i år i bestyrelsen, at der ved de arrangementer, som foreningen deltog i, skulle være mulighed for at sælge sin egen honning, før vi solgte foreningens. Det er ud fra en overvejelse om, at de, der vil afsætte nogle timer til at lave reklame for foreningen, også selv skal kunne få lidt for det. Det er gået godt ved salg på jordbær-honningdag og ved Valbydagene. I Roskilde har man oprettet en hjemmeside med liste over de biavlere, der har stalddørssalg. Det er måske en mulighed, som vi skal benytte i fremtiden, hvis webredaktøren synes om det.

DBF
Der er kommet ny bestyrelse i DBF. Det tyder på, at der fremover vil bliver kørt en lidt ny linje, hvor markedsføring af honning bliver fremhævet kraftigere. Et første tiltag bliver i efterårsferien. Her vil ske en del aktiviteter.
KABF har ikke været så aktiv i denne sammenhæng. Foreningens medlemmer må gerne komme med input til, hvilken holdning vi som forening skal have til at deltage i arrangementer med de større grossister og deres produkter.

Visioner
Foreningens vision er stadig, at vi skal kunne sælge mere honning til en god pris. Der er tale om et kvalitetsprodukt med en historie. Vi vil også gøre, hvad vi kan for at udbrede kendskabet til biavlen og give vores medlemmer et optimalt grundlag for at kunne drive en succesfuld biavl.

Kontingent
Der er penge i kassen.
Som det vil fremgå senere, så kører foreningen godt økonomisk. Vi skal ikke spare penge sammen, så hvis der er nogle, der vil hjælpe med nogle arrangementer, så har vi nogle frie midler, der kan anvendes, hvis det er aktiviteter, der kommer alle foreningens medlemmer til gode

Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Henning Willads Petersen (formand, delegeret på DBFs generalforsamling 2008), Leif Enghof (næstformand), Viggo Jessen (kasserer), Jesper Eis Eriksen, Svend Jakobsen (sekretær) og Ulla Fogt (suppleant). Bestyrelsen har holdt 4 møder og er ofte i kontakt via e-mail omkring behandling af diverse sager.

/HWP