Referat af Generalforsamlingen 29.09.2009

Generalforsamlingen blev afholdt i Hvidovre medborgerhus med deltagelse af 23 medlemmer. Rasmus Offersen blev valgt som dirigent, og Rasmus konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning, som ses herunder, blev godkendt. Foreningen har i det forløbne år haft en del aktiviteter, herunder hjælp til Biavlerforeningen for København og Omegn, bikursus for begyndere og sommerturen, som gik til Møn. Ligeledes har der været god søgning til skolebigården på Rolighedsvej. Nu KU Life.

Regnskabet for året 2008 til 2009 blev fremlagt af Viggo og godkendt. Årets regnskab viste et underskud på 5.244,32 kr. Budgettet for 2009/2010 blev vedtaget. Kontingentet for lokal medlemskab blev fastholdt til uændret 55 kr. Det godkendte regnskab kan ses i KABFs tidsskrift NR. 4, Nov. 2009.

Fra Poul Erik Andersen var der fremsendt et forslag om anskaffelse af en frugtpresse og frugtdeler. Anskaffelsespris ca. 5100 kr. Forslaget blev vedtaget.

Viggo Jessen, Leif Enghoff, Ulla Fogt og suppleant Villy Kristiansen var på valg i år. De blev alle genvalgt.

Som revisor og revisorsuppleant genvalgtes Leif Stark og Jesper Valentin Petersen.

Tak til Ammi for kaffe og hjemmebagte boller.

/Svend Jacobsen

Formandens beretning


Beretning 2009

Årets gang
Årets gang har båret præg af nektarindbæring ud over det sædvanlige. Forholdene kan hurtigt ændre sig. Hvor der sidste år ikke var så meget honning, da er vi i år mange, der ikke har haft spande nok.
Vinteren 2008-2009 var nedbørsfattig, lidt varmere end normalt og med et lille underskud af sol. Sommeren 2009 var lun og solrig med overskud af nedbør I vores område kom nedbøren fortrinsvis om natten, hvilket hver dag hen over sommeren betød, at blomsterne kom med fornyet kraft om morgenen.
Den sene høst i august gav også et godt udbytte for mange her i området, hvilket absolut ikke er kendetegnende for hele landet.

Foreningen
Medlemstallet er relativt stabilt. I år blev det en tilgang på 13 medlemmer og afgang af 10 medlemmer, så vi lander på 135, hvilket er, hvad vi har ligget på de sidste 4-5 år.
Der har i bestyrelsen været diskussion af, hvordan vi bedst får flere medlemmer. DBF har intensiveret medlemshvervningen på hjemmesiden, således at man blot er 5 klik fra et medlemskab, som det hedder. KABF's bestyrelse mener ikke, at dette er den rigtige vej at gå for at få nye biavlere. Vores holdning er, at de nye biavlere bedst nås ved, at vi som lokalforening åbner vores skolebigård hver sommer og giver varierede kurser i biavl. Med varierede menes noget for de nye biavlere og noget for dem, der har været med i nogle år. Der skal fokuseres på, at de, der viser interesse for biavl, skal have gode muligheder for at få hænderne ned i et bistade så hurtigt som muligt, og vel at mærke som en positiv oplevelse, så de ikke er utrygge ved selv at gå videre med selv at have bier. Dette grundlag skabes ved at have et avlsmateriale i skolebigården, som er fredeligt og gerne ydedygtigt. Når biavlerne er kommet i gang i lokalforeningen, så skal de fastholdes med andre biavlsrelaterede aktiviteter. Sløjdkurser og dronningeavl kan være blandt disse muligheder, men et hyggeligt fællesskab i skolebigården og vinterarrangementer er også vigtige elementer.
Vi ser frem til en diskussion af dette emne på den kommende generalforsamling i DBF.

Fysiske rammer
Der har været stor aktivitet ved bierne overalt i hovedstaden i sommeren 2009. Skolebigården på LIFE har været det centrale mødested for alle nye biavlere. Der har været lidt rod med tilkørsforholdene, Fakultet bygger nyt hus til Institut for Skov og Landskab. Byggeriet er nu så langt fremme, at man kan se, hvad det skal ende med, og inden næste sommer vil meget være ændret. Det er imidlertid spændende, hvordan parkeringsforholdende ændres, da der er planer for en parkeringsplads, hvor der i dag er skurvognsby.
Skolebigårdsaktiviteterne er i år yderligere blevet spredt, da der udover aktiviteter i Hvidovre om mandagen, nu også har været hjælp til biavlerne på Vestegnen. En gruppe af KABF's medlemmer har hjulpet Omegnens biavlerforening med deres skolebigård. Dette har stået på hver onsdag aften hen over sommeren. Hvorledes, dette foreningsforhold vil fungere fremover, er endnu uafklaret. Det er imidlertid givet, at vi er en gruppe, der mener, at det vil være synd at miste mulighed for at komme i en skolebigård i området ved Ejby, så vi vil gerne fortsat hjælpe til.

Aktiviteter og arrangementer
Torsdagsarrangementet med bisløjd på Dyssegårdsskolen kørte igen i vinter, hvor det faste hold var blevet øget. Igen i år er der blevet lavet nye bistader, vokssmeltere, magasiner til staderne mv. Hovedresultatet blev 5 trugstader i målet 12 x 10 og et stade i lavnormal. Endelig lavede Leif et lille stade i halvt mål.

Hen over vinteren er der afholdt møder med følgende indhold.
Vinterens første møde omhandlede markedsføring. Det var Per Jakobsen fra DBF, der fortalte om sine ideer til, hvordan man sælger sin honning. Ud over at vi alle fik serveret suppe, så kom der mange synspunkter frem, om hvem det er, vi skal gå efter, når vi søger de gode kunder. Samme aften fortalte William Dalby Brown og Robin Kastrup, der begge er lokale biavlere, om hvad de gør for at få afsat deres honning.
I november var Kurt Holbæk fra Tureby og fortælle om biavl. Han har med sin erhvervsbiavl på Honningagergård vist, at storbiavl godt kan drives uden brug af pesticider og med salg af honning uden om de etablerede grossister. Det store spørgsmål efter hans fortælling var, om der er honning i forårstrækket. Kurts formodning er, at alt for mange biavlere drivfodrer med invertsukker først på sæsonen, så vi ikke får rigtig honning som resultat.
Til årets julemøde fik vi genopfrisket kendskabet til Buckfastbiens fader, munken Broder Adam. Vi så nogle film om hans liv og arbejde for fremavl af kombinationsbien, som mange biavlere har efterkommere af i form af Buckfastbier.
Februar måneds møde blev dækket af konsulent i DBF Flemming Vejsnæs. Systemet med observationsbigårde i hele Danmark, hvor man dels kan følge nektarindsamlingen på en vægt, der er koblet til et centralt system og dagligt opdateres på DBF's hjemmeside, samt øvrige klimatiske forhold. Dette system er oprettet med baggrund i de store vintertab, der blev konstateret i 2008.
I marts besøgte Bisygdomsinspektør Kristin Marie Lassen vores forening. Der blev givet en historisk gennemgang af sygdomsbekæmpelsen, og vi hørte om de almindeligste bisygdomme. Vi er glade for at have et godt samarbejde med inspektøren i vores område.
Endelig blev der i august holdt sommerfest på Streyf, arrangeret af Hans Bo og Randi. Et godt arrangement der godt kunne have tålt flere deltagere.

Kursus i biavl
Jesper Valentin og Viggo Jessen har endnu engang trukket det store læs med at få de nye biavlere igennem kurset. Der har som hidtil været god opbakning til dette. Deltagerantallet var igen i år på 23 tilmeldte, heraf deltog de 18. Af deltagerne er 8 blevet medlem af foreningen, og 7 fik en bifamilie. (Tallene kunne være en kopi fra 2008, men dette er et sammentræf).
Dronningeavl blev igen gennemført over en række mandage i juni og juli. Vi fik prøvet at omlarve, men havde ikke den store succes. Nogle dronninger blev der dog ud af det. Vi havde imidlertid bestilt parringsplads på parringsstationen på Nyord, men det blev nogle af Viggos dronninger, der kom derned og med stort held, 9 ud af 10 dronninger blev parret og kom godt i gang.

Skolebigården
Aktiviteterne her hænger sammen med kurset. Havde vi ikke kurset, havde vi ikke den aktivitet, som vi ser i skolebigården.
Der har været mange besøgende i skolebigården. Ud over de aktive medlemmer har der som senere nævnt været andre biavlerforeninger, men også skoleklasser nyder godt af foreningen. Det er Viggo og Ulla, der tager godt imod skolebørn, når foreningen bliver kontaktet. Dette sker både i skolebigården og hjemme på Amager.
Høsten blev ret god i år - eller som nogle vælger at sige, var det svært at bevare pessimismen. Der blev i alt høstet over 900 kg, hvilket i gennemsnit gav godt 70 kg. pr. udvintret familie.
Et nyt tiltag for at få afsat honning er, at vi sælger Campus Honning på det Biovidenskabelige fakultet. Vi har fået hjælp til at markedsføre honningen med en tillægsetiket med dansende bier, der er motiv på Bjørn Nørgaards relief på LIFE på pladsen foran Gimle.
Årets dyreste begivenhed i skolebigården var, at vi valgte at investere i en stadevægt, så vi dagligt kan følge biernes udvikling. Det var dyrt, men vi er mange, der har haft fornøjelse af vægten. I TfB nr. 8 er der en opgørelse, hvor man kan se, at sommertrækket varede længere i København end ude i landet. Det bliver spændende at se på sigt, hvordan dette vil udvikle sig.

Sommerudflugt
Årets sommerudflugt gik til Møn, hvor vi fik en rigtig dejlig dag ud af det. Vi så først erhvervsbiavl ved Jens Fjordhøj, derpå skolebigården ved Marienborg Gods. Derpå var der havevandring på Øst Møn ved Rasmus Nielsens far (Rasmus har lært biavl her i København og har bier på Møn).
Efter frokost var vi nede ved Klinten, og dagen blev lang for en del, da vejret var godt, og vi gerne ville se det hele.
Vi har endnu engang i skolebigården og på Frederiksberg selv været mål for sommerudflugt. I år har 2 foreninger været forbi. Den første busfuld kom fra Nordvestsjællands Biavlerforening sidste weekend i juni. Vi havde en flot rundtur, men et luksusproblem var det gode vejr, der gjorde os meget tørstige, hvilket vi ikke havde indkalkuleret.
Den anden gruppe kom sidst i juli. Her fik vi indlagt et stop i Krøgers have med en god middag og dejlig jazz musik, inden vi gik gennem Frederiksberg have forbi bier og elefanter til formandens bier på Solbjerg kirkegård.

Vokstavlen og Hjemmesiden
Ulla Fogt har igen redigeret Vokstavlen i det forløbne år. Vi mener stadig, at det er af stor betydning, at vi har vores eget blad. Er du interesseret i at bidrage til indholdet, så er det meget velkomment.
Gunnar Ytting har været flittig med hjemmesiden, der er blevet forbedret med en række hurtige links til aktuelle oplysninger.
DBF's hjemmeside er både en konkurrent og en medhjælp til vores egen hjemmeside. Mange søger oplysninger der, men da der er et link til vores side derfra, får vi også mange henvist til vores egen side. De vigtigste funktioner her vedrører oplysninger til nye medlemmer og sværmhenterlister. Endelig er der oplysninger om stadevægte. Vi havde overvejet at lægge oplysninger fra vores egen stadevægt på Vokstavlen.dk, men det spændende er ofte at se, hvad der er sket andre steder i landet.

DBF
I november genoptog DBF i samarbejde med Sensorikgruppen på LIFE et sensorik kursus. Formålet var at uddanne et hold af smagsdommere, der var i stand til at beskrive vores honning mere grundigt. Jeg deltog i kurset, og det er planen, at det skal følges op hen over vinteren med endnu et møde. Det er også planen, at der skal skrives mere om emnet, så vi alle kan blive bedre til at beskrive vores honninger.
I slutningen af januar var der stor biavlskonference på LIFE. Der var 2 parallelle afdelinger, en på dansk og Nordisk- Baltisk Biavlskonference, der blev afholdt på engelsk. Jeg deltog selv og fandt det meget spændende, at så mange biavlere var samlet her blandt vores bier. Der var mere end 20 forskellige indlæg om forskellige aspekter af biavl. Jeg havde en flok biavlere med forbi skolebigården. De fandt det alle meget interessant, at man kunne have bier her midt i byen.

Visioner
Foreningens vision er stadig, at vi skal kunne sælge mere honning til en god pris.
Husk, at den biavler, der sætter sin pris billigt, sælger en honning, der ikke er mere værd - ellers var prisen jo netop højere.
Der er tale om et kvalitetsprodukt med en historie.
I en stor artikel i Politiken 14. juni i år under overskriften Honning laver man da i Hovedstaden, fortalte to af vores medlemmer Anne-Mette Andresen og Robin Kastrup om deres byhonninger. Det er den slags reklame, vi skal have mere af. Hjælp med det.
Vi vil også gøre, hvad vi kan for at udbrede kendskabet til biavlen og give vores medlemmer et optimalt grundlag for at kunne drive en succesfuld biavl.
Dette mener vi bedst gøres ved, at der findes nogle aktive åbne miljøer med gode biavlere, der kan give deres viden videre.

Kontingent
Der er stadig penge i kassen. Men vi har for første gang i mange år underskud. Dette er imidlertid bevidst, da vi nu gennem mange år har haft overskud og pludselig så en investeringsmulighed, som rigtig mange kunne få glæde af. Vi har derfor investeret ca. 10.000,- kr. i en vægt. Om vi også skal have opsat et webkamera, så vi kan se om bierne flyver ud eller ind, er op til medlemmerne. Dette er nu blevet forsøgt i Frankrig

Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Henning Willads Petersen (formand, delegeret på DBFs generalforsamling 2008), Leif Enghof (næstformand), Viggo Jessen (kasserer), Svend Jakobsen (sekretær) og Ulla Fogt (redaktør) og Villy Kristiansen (suppleant). Bestyrelsen har holdt 4 møder og er ofte i kontakt via e-mail omkring behandling af diverse sager.

/HWP